Zásady používání webových stránek včetně GDPR nařízení č. 679/2016.

Níže najdete český text a komentáře ke GDPR nařízení tykající se mimo jiné zásad používání webových stránek na doméně 'fabervisum.cz'. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) je plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

1.0. Zásady používání souborů cookies.

V těchto zásadách je použit termín "soubory cookies", kterým se odkazujeme na soubory cookies nebo obdobné technologie, které jsou uvedeny ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). Tyto zásady používání souborů cookies se vztahují na webové stránky na doméně 'fabervisum.cz' (dále jen "Internetové stránky").

1.1. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies představují malé textové soubory vytvořené navštívenou webovou stránkou, které obsahují určité údaje. Jsou ukládány na počítači návštěvníka, aby uživateli umožnily přístup k různým funkcím.

1.2. K čemu soubory cookies používáme?

Soubory cookies používáme k usnadnění využívání Internetových stránek (tzv. Sessions). Na základě informací zasílaných v podobě cookies Vás nemůžeme identifikovat jako osobu - respektujeme Vaše soukromí.

1.3. Jaké typy cookies používáme?

Nezbytně nutné session cookies, která vyprší na konci surfování. Tyto cookies jsou nezbytné pro procházení našich webových stránek a používání jejich funkcí. Bez těchto cookies nemusí některé stránky plnohodnotně fungovat nebo mohou vykazovat funkční chyby.
Kromě výše uvedených souborů cookie mohou být používány další cookies prvních či třetích stran v (externím) obsahu vloženém na této internetové stránce, a to pomocí technologií jako iFrames, JavaScript při načítání videa. Souhlasem s používáním souborů cookie rovněž souhlasíte s případným využitím cookies stránkou vimeo.com a youtube.com. FABER VISUM nemá kontrolu nad soubory cookie třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Další informace si prosím vyhledejte na internetových stránkách dotčené třetí strany.

1.4. Panel nástrojů souborů cookies.

Na každé podstránce webového systému umístěného na doméně fabervisum.cz se nachází panel nástrojů souborů cookies přesně vyvinuty v souladu s nařízením GDPR, a to znamená - uživatel Internetových stránek ma možnost:
  • Rozhodnuti přijímat soubory cookies. Webový systém FABER VISUM respektuje Vaše soukromí a NEPOUŽÍVÁ cookies soubory třetích stran při načítání stránek.
  • Rozhodnuti odmítnout soubory cookies - v tomto případě pouze při použití AJAX menu zůstanou načtené soubory cookies AJAX Sessions, které slouží pouze k rychlému načítání stránek a vylučují jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.
    Funkce používání elektronického obchodu FABER VISUM web-shop budou omezeny znemožněním dokončování objednávky.
  • Možnost změny rozhodnutí o příjímání souborů cookies - tlačítko ZREVIDOVAT COOKIES.
  • V případě souhlasu používaní souborů cookies, s respektem k Vašemu soukromí, mate k dispozicí tlačítko ODSTRANIT COOKIES.

1.5. Jak lze odmítnout, vymazat cookies?

Pokud odmítnete používání souborů cookie, budete stále schopni navštívit naše a jiné Internetové stránky, ale některé funkce nemusí správně fungovat. Pokud si tak přejete učinit, můžete zvolit možnost odmítnout či blokovat soubory cookies používané v rámci Internetových stránek nebo třetích stran změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pro více informací využijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče. Pokud si nepřejete soubory cookie používat, bude zapotřebí tyto soubory aktivně blokovat či mazat.

2.0. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:
(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
(b) Vaše osobní údaje chráníme, proto zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
(d) v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

2.1. Informace o zpracování OÚ

2.1.0 Informace o správci
Správcem Vašich osobních údajů je OSVČ s IČ: 86922432 se sídlem Franze Liszta 23, 32300 Plžen, Česká republika (dále jen "společnost").
2.1.2 Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování.
2.1.3. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu.
Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu:
(a) Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely, když zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely splnění našich právních povinností, zejména
(I.) plnění povinnosti archivovat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
(II.) splnění archivačních povinností dle zákona o 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(b) Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely, když zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti jako správce, zejména
(I.) přímý marketing – tj. nabízení výrobků a služeb naší společnosti subjektům, kteří se obrátili na naší společnost s žádostí o zaslání nabídky výrobků a služeb v rámci jednání před uzavřením smluvního vztahu;
(II.) řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení mimosoudních, soudních či jiných sporů, uplatňování a vymáhání pohledávek.
(c) Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro účely uzavření a splnění smlouvy uzavírané s Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah uzavřít a splnit, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi.

2.2. Zpracování OÚ s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že naše společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky některých poskytovaných produktů a služeb.
Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro následující účely:
(a) péče o klienty; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činností:
(I.) hodnocení služeb poskytovaných klientům;
(II.) monitoring klientů v insolvenčním rejstříku.
2.2.1 Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.
Kategorie osobních údajů:
Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterým jsou především jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače.
Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy.
Osobní údaje vzniklé naší činností - jde zejména o námi přidělené klientské číslo.
2.2.2 Způsob zpracování osobních údajů
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje manuálně v informačních systémech naší společnosti a dále v archivních složkách.
Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

2.3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
2.3.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je naše společnost oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:
(a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností, pro účely výkonu rozhodnutí a pro účely splnění smlouvy;
(b) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek za klienty.

2.4. Předávání OÚ do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky. Naše společnost, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

2.5. Doba zpracování OÚ

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:
(a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a vypořádání (splnění) závazků z uzavřené smlouvy; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
(b) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a vypořádání (splnění) závazků z uzavřené smlouvy; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
(c) péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a vypořádání (splnění) závazků z uzavřené smlouvy; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelném po dobu deseti let.
(d) uplatnění a vymáhání pohledávek zpracováváme po dobu trvání příslušného soudního nebo mimosoudního řízení, tj. zpravidla po dobu 10 let od splnění (vymožení) pohledávky.

2.6. Právo odvolat souhlas

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsme vysvětlili, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným (tj. v těchto zásadách specifikovaným účelům), pokud k tomu současně naší společnosti svědčí jiný právní důvod (titul) než je souhlas. Odvolání souhlasu však nemá účinky zpětně a nebude se tak dotýkat zpracování, které bylo na základě platného souhlasu učiněno až do momentu jeho odvolání. Zpracování od okamžiku udělení souhlasu do jeho odvolání bude zákonné.
Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:
(a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo
(b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.
V případe, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na písemně na adresu sídla naší společnosti FABER VISUM, Franze Liszta 23, 32300 Plžen, Česká republika.

2.7. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme od samotných klientů.

2.8. Nařízení GDPR od 27.5.2018

2.8.1. Poučení o Vašich zákonných právech pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"):
Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:
1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva. K tomu slouží i tento dokument;
2. právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
3. právo požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné, nesprávné nebo neúplné;
4. právo požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení;
5. právo požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení;
6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. V případě, že je právním základem pro zpracování oprávněný zájem naší společnosti (přímý marketing a řešení sporné agendy), máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování na základě tohoto titulu.
Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.
V takových případech Vám můžeme:
(I.) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
(II.) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.
Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

2.9. Přímý marketing.

Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení, telefonním kontaktu a adrese (vč. elektronické) získané naší společností v souvislosti s naší činností jako správce osobních údajů v souvislosti s prodejem výrobků a služeb mohou být využívány za účelem nabízení výrobků a služeb společnosti. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese v této souvislosti získává společnost možnost zasílání obchodních sdělení (bulletinů jako elektronické aktualizace katalogu a jiných obchodních nabídek) elektronickými prostředky na tyto adresy a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas. Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.
U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

2.10. Kontakty

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně po tel. domluvě nás můžete kontaktovat na adrese sídla naší společnosti.

3.0. Ochrana osobních údajů

Nařízení GDPR se vztahuje na všechny subjekty zpracovávající osobní údaje občanů EU. Části GDPR nařízení se nevztahují na organizace s méně než 250 zaměstnanci v případě, že hlavní činností není zpracování citlivých údajů či velký rozsah zpracování.
Zákonem chráněné osobní údaje jsou libovolné neveřejné údaje, které lze přiřadit konkrétní osobě prostřednictvím:
  • jména a příjmení, bydliště, rodného čísla či data narození, IČ u OSVČ.
  • čísla dokladů: OP, pas, ŘP
  • elektronických údajů (IP adresa, cookie, lokalizační údaje)
Nařízení se vztahuje též na automatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci nebo těch, co mají být do evidence zařazeny. Zákon definuje skupinu zvláště citlivých osobních údajů. Směrnice GDPR klade zvláštní požadavky na vytváření profilů občanů EU, které umožní jejich ruční či automatické hodnocení (scoring).
Níže najdete český text a komentáře ke GDPR nařízení tykající se zásady používání webových stránek na doméně 2 řádu fabervisum.cz

3.1. Osobní údaje a citlivé údaje.

Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

3.2. Rozsah osobních údajů.

V souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek vyžaduje poskytovatel v rámci nákupu v elektronickém obchodě na stránkách 'fabervisum.cz' povinné osobní údaje pouze pro vystavení faktury. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit poskytovateli další nepovinné údaje.

3.3. Rozsah citlivých údajů.

Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci nakupovaní jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

3.4. Ochrana osobních údajů.

Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3.5. Odpovědnost. Disclaimer.

Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtů a/nebo k příslušné databázi poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že prokáže, že podnikl veškerá opatření k jejich ochraně dle odst. 3.4.

3.6. Omezení nakládání s údaji.

Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v Registraci způsobem, který by byl v rozporu se smlouvou.

3.7. Zpracování osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování služeb podle smlouvy a pro statistické účely.

3.8. Souhlas uživatele se zpracováním.

Uzavřením smlouvy uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "ZOOÚ") souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle smlouvy a Registrace poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání služeb.

3.9. Doba platnosti.

Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Při ukončení platnosti této smlouvy je poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů.

3.10. Zpracovatel.

Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

3.11. Odvolání souhlasu.

Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto ustanovení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese poskytovatele - právo být zapomenut. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze poskytovatele služeb a z uživatelského účtu uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služeb.

3.12. Přístup uživatele k údajům.

Uživatel má od okamžiku poskytnutí osobních údajů za prostřednictvím nakupování služeb, právo kdykoliv požádat poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě poskytovatel poskytne uživateli informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZOOÚ, má právo požádat poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3.13. Poskytnutí osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

3.14. Statistická data.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaných služeb. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.

3.15. Osobní údaje třetích osob.

Uživatel se zavazuje, že ke zpracování veškerých osobních údajů třetích osob, které uživatel poskytuje poskytovateli pro účely užívání služeb, dotčené třetí osoby udělily souhlas dle ZOOÚ a nakládání s těmito osobními údaji je v souladu se ZOOÚ.

3.16. Povinností poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že osobní údaje uživatele neposkytne třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že úsilí vyvinuté poskytovatelem nemusí nutně stačit k tomu, aby osobní údaje byly ochráněny před ztrátou, zcizením či zneužitím. Poskytovatel se zavazuje, že bude veškerý obsah uživatele zálohovat jednou denně, aby v případě ztráty či zcizení osobních údajů, byla škoda co nejmenší. Uživatel bere na vědomí, že k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jeho zneužití může také dojít použitím nevhodného (nedostatečně silného přístupového hesla. V případě úniku dat se Poskytovatel zavazuje neprodleně o tomto informovat uživatele (telefonicky, emailem).
všeobecné obchodní podmínky